437/1 ซอยลาดกระบัง 6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เอกสารในการออกรถมีอะไรบ้าง

เอกสารสำหรับผู้ซื้อ

พนักงานบริษัท / รัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด)
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

ธุรกิจส่วนตัว
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
 
ค้าขาย
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
• ใบเสร็จ หรือ บิลเงินสดซื้อของ
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
• สำเนาสัญญาเช่าร้าน

ฟรีแลนซ์
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารการเสียภาษี (ใบทวิ 50)
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

ขับแท็กซี่ / ขับวินมอไซต์ / ขับรถสาธารณะ
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาทะเบียนรถที่ขับประกอบอาชีพ
• สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถสาธารณะ
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

 
รับเหมาก่อสร้าง
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบสัญญาจ้างงาน
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
• หน้างาน

เกษตรกร
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
• ใบเกษตรกร
• สถานที่ทำการเกษตร

อื่น ๆ
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
 

FINANCE / ไฟแนนซ์